homepage4.jpg

دیانت بهایى یك دیانت جهانى است که بیش از 150 سال پیش در ایران ظاهر شد. بهاییان پـیروان حضرت بهاءالله هستند و براین باورند كه تعالیم آن حضرت بشریت را قادر بر ساختن عالمى جدید می سازد و صلح و هماهنگى در روى كـره ارض به وجود می آورد.

یكى از تعالیم حضرت بهاءالله كه از اهداف دیانت بهایی و محور سایر تعالیم است، وحدت عـالم انسانى است. ما همه در این تلاشیم كه افكار واعمالمان را با اعتقادمان به وحدت عالم انسانى در یك مسیر سوق دهیم و در راه اتّحاد و اتّفاق اهل عالم تلاش کنیم.

دیانت بهائی از نظر پراکندگی جغرافیائی، دومین دیانت جهان بعد از مسیحیت است. این جامعه میلیون ها نفرپیرو دارد كه از زمینه های مختلف دینی و نژادی به این جامعه پیوسته اند. در میان اعضای این جامعه کسانی را می توان یافت که سابقاً مسیحی، زرتشتی، مسلمان، یهو دی، هندو، بودائی، معتقد به آئین های سرخپوستی و آفریقائی و حتی بی دین بوده اند. جامعۀ جهانی بهائی از اعضای بیش از ٢١١٢ نژاد و قوم گوناگون تشکیل شده است.

بهائیان هدف ازحیات را تکامل روح، و زندگی انسان را بر روی این کرۀ خاك مرحله ای از یک سیر ابدی به سوی کمال می دانند. آنان مرگ را دروازۀ حیات ابدی می دانند که با آن روح از قفس تن رها می شود و به سیر تکاملی و ابدی خود به سوی خداوند ادامه می دهد. آنان از این جهت مرگ را بشارتی می دانند که نباید از آن اندوهگین شد.

بهائیان معتقدند که اساس همۀ ادیان الهی یکی است، همه از یک سرچشمه ظاهر شده اند، همه از جانب خداوند آمده اند. حقیقت همۀ آنها و حقیقت همۀ پیامبران یکی است. حضرت مسیح وحضرت محمد و حضرت موسی و حضرت باب و حضرت بهاءالله در واقع یک حقیقت بوده اند که با نام های مختلف و در زمانهای مختلف ظاهر شده اند. بین آنها اختلافی نیست و هرپیامبر، پیامبر قبل از خود را تصدیق کرده و به ظهور پیامبر بعدی بشارت داده است. همۀ ادیان درحقیقت مراحل مختلف یک دین واحد هستند که هربار بنا به افزایش درك واستعداد بشر به صورت کاملتری ظاهر می گردد.

ادیانی که تاقبل از ظهور حضرت بهاء الله ظاهر شدند تأکید داشتند که خدا یکی است و شریکی ندارد. حضرت بهاءالله علاوه بر یگانگی خدا، بریکی بودن اساس ادیان و وحدت عالم انسانی نیزتأکید دارند و ما برای رسیدن به این وحدت تلاش می کنیم و از طرحی که حضرت بهاءالله به واسطه تعالیمشان در اختیار ما قرار داده اند استفاده می کنیم.

خداوند از طریق مظاهر ظهور(پیامبران الهی) اراده و مقاصد خود را به ما می شناساند

بنا بر تعلیمات دیانت بهایی ذهن انسان یه تنهایی قادر به شناخت ذات خدای یگانه نمی باشد. خدایی كه تمام ممكنات و موجودات را به دلیل عشق و محبت خلق كرده است در مرتبه ای برتر بالاتر از ذهن انسان قرار دارد. همانطور كه یك میز نمی تواند نجار خود را بشناسد، انسان نیز به تنهایی نمی تواند خالق خود را بشناسد. در این یان پیامبران الهی به عنوان واسته ای هستند كه نور الهی را بازتاب كرده و اراده و مقاصد الهی را به ما در هر زمان می شناسند.   ادامه مطلب...

وحدت عالم انسانی هدف محوری دیانت بهایی

هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی می باشد. در تعالیم بهائی آمده است كه ما میوه های یك درختیم و برگهای یك شاخه هستیم. با اینكه ما از نظرجسمانی  و احساسی متفاوتیم، واستعداد وتوانائیهای مختلفی داریم، ولی از یك ریشه بوجود آمده ایم، همه متعلق به خانواده ی بشریم.   ادامه مطلب...

حضرت بهاءالله مظهر ظهور این عصر


حضرت بهاءالله كه مظهر ظهور این عصر و زمانه می باشند، در سال 1196 شمسی(1817 میلادی) در طهران متولد شدند. زندگانی ایشان مانند زندگانی دیگر پیامبران الهی، سراسر فراز و نشیب بوده است. بنا بر سنت الهی ایشان هم مثل مظاهر ظهور قبل سالها تحت آزار و اذیت مخالفان امرشان قرار داشتند. زندان تبعید و شكنجه تنها بخشی از رنجهایی اس كه بر آن حضرت وارد شد. اما ایشان تمام این رنجها را قبول فرمودند تا نور الهی تعلیماتشان در جهان انتشار یابد و جهانیان از حقیقت آن بهره مند گردند.   ادامه مطلب...

حضرت باب - مبشر دیانت بهایی و مظهر ظهور دیانت بابی

چند سال قبل از اظهار امر حضرت بهاءالله، خداوند پیامبری  براى بشارت به ظهور ایشان فرستاد. این پیامبر عظیم ملقّب به "حضرت باب" بود كه به معناى "دروازه" است. آن حضرت در حقیقت دروازه اى بودند برای  معرفت خداوند و عصر جدیدى بودند در عالم وجود. ایشان  شش سال بدون وقفه به  مردم آموختند که ظهور مظهر الهى نزدیک است و راه را برای آمدن او آماده کردند. به مردم گفتند که آنها شاهد  عصر جدید خواهند بود، و ظهور  موعود جمیع اعصار را خواهند دید. از آنان خواستند كه قلوب خود را از تعلّقات دنیوى طاهر كنند تا بتوانند مظهر ظهور الهى را كه ظاهر خواهد شد بشناسند.   ادامه مطلب...

حضرت بهاءالله وحدت و اتحاد پیروان دیانت بهایی را از طریق قوه ی بی نظیر میثاق حفظ فرمودند

حضرت بهاءالله برای حفظ امر خود از تفرقه، آن را از قوایی بی نظیر بهره مند کردند، که آن قوّهء عهد و میثاق است. قبل از صعود مبارك، ایشان به صراحت  مرقوم فرمودند که  پس از ایشان، همه بهاییان  توجه به حضرت عبدالبهاء نمایند.  حضرت عبدالبهاء  فرزند ارشدشان بودند وبه عنوان تنها مبیّن آیات ومركز عهد و میثاق الهى منصوب شدند. حضرت عبدالبهاء که توسط خود  حضرت بهاءالله تربیت شدند، حتّی از کودکی به مقام پدر بزرگوارشان پى بردند، و شریك رنجهاى اب بزرگوار بودند. حضرت عبدالبهاء گرانبها ترین هدیه  به عالم بشرى و مثل اعلاى تعالیم مباركه اند.   ادامه مطلب...

احكام در دیانت بهایی مجموعه ای از باید و نباید ها نیست، بلكه چراغهای عنایت و كلید های رحمت خداوند است

مهمترین قسمت هر دیانت احكام و قوانینى است كه مظاهر ظهور براى هدایت بشر به راه راست با خود می آورند. بعضى از احكام و قوانین ابدى است  و برخی دیگر با پیشرفت و تکامل بشریت تغییر می كند. در امر بهایى به ما یاد داده اند كه نباید احكام را به عنوان مجموعه ای از باید ها و نباید ها در نظر گیریم و نباید اطاعت این احكام بخاطر ترس از مجازات باشد. حضرت بهاءالله می فرمایند كه احكام ایشان:

 

"اِنَّ أوامِری سُرُجُ عنِایَتی بَیْنَ عِبادی وَ مَفاتیحُ رَحْمَتی لِبَرِیَّتی" (بدرستی که احکام من چراغهای عنایت من بین بندگانم و کلیدهای رحمت من برای خلق من هستند)

در كتاب مستطاب اقدس به وضوح می فرمایند: " اَنِ اعْمَلُوا حُدُودی، حُبّاً لِجَمالی" (احکام مرا به خاطر محبت به جمالم عامل گردید)   ادامه مطلب...


افراد، جامعه و موسسات دست در دست هم و تنها از طریق مشاركت با یكدیگر می توانند مدنیت جدید جهانی را پایه ریزی كنند

امر بهائی تنها مجموعه ای از افكار جالب نیست بلکه یک دیانت است. درحقیقت دیانت بهائی دیانتی بسیار منظّم است و هدف آن چیزی کم تر ازاستقرار وحدت عالم انسانی نیست. بنابراین كار بهائیان ساختن یك مدنیّت جهانی است.   ادامه مطلب...

بهایی واقعی

این شرح مختصری از دیانت بهائی بود. برای بهائی بودن نیاز به انجام مراسم و تشریفات ویژه ای نیست. چیزی که ضروری است این که شخص قلباً بپذیرد که حضرت بهاءالله مظهر ظهور الهی در این عصر هستند و اینکه ایشان کلمات و هدایات الهی را نازل فرموده اند. مهمّ است که درک کنیم یک بهائی پس از قبول حضرت بهاءالله، آگاهانه تعالیمشان را در زندگیش بکار می برد و شب و روز می کوشد تا درک و فهمش را از دیانت بهائی افزایش دهد.   ادامه مطلب...